Projekty

Rovné příležitosti v pedagogické praxi

Občanské sdružení Žába na prameni představuje nový pilotní projekt Rovné příležitosti v pedagogické praxi (RPPP). Projekt RPPP je zaměřený na zavádění genderově senzitivní výuky do základních škol. Jeho cílem je vzdělávat učitelky a učitele v problematice gender a rovných příležitostí a pomoci jim tak vychovávat a vzdělávat děti bez předsudků o tradičně vymezených rolích žen a mužů.

Na projektu RPPP bude spolupracovat třicetičlenný tým odborníků, lektorek a lektorů z oblasti gender studies, rovných příležitostí, sociologie, psychologie, pedagogiky, metodiky aj. s týmem čtyřiceti učitelek a učitelů základních škol. Ti budou expertům přinášet cennou zpětnou vazbu založenou na praktických zkušenostech z výuky. Díky této spolupráci vznikne unikátní vzdělávací modul Rovné příležitosti v pedagogické praxi, který během šesti měsíců ověří členové expertních týmů na šesti seminářích pro vyučující základních škol. Výstupem celého projektu bude funkční vzdělávací modul, který bude obsahovat ověřenou metodiku a praktické návody, jak začlenit principy rovných příležitostí do výuky v základních školách. Tuto metodiku a postupy shrnou expertky a experti ve Sborníku dobré praxe. Vyučujícím zprostředkuje sborník strategie, které jim mohou pomoci oslabovat nevhodné genderové stereotypy a vychovat novou generaci v duchu principů rovných příležitostí.

Co jsou genderové stereotypy?

Genderové stereotypy, neboli předsudky přisuzují mužům a ženám rozdílné vlastnosti a životní role v závislosti na jejich pohlaví (např. ženy se mají starat o domácnost, protože jsou pečovatelské, muži vydělávají peníze, protože jsou soutěživí, kluci nepláčou, protože jsou mužní, holčičky nemluví sprostě, protože jsou něžné, atd.). Nevhodné genderové stereotypy kromě toho, že lidem upírají žít život podle vlastních představ, mohou mít i závažnější zdravotní důsledky, jakými jsou bulimie či mentální anorexie (v důsledku stereotypu, že dívky mají být krásné, musejí odpovídat dobovému ideálu krásy) nebo jiné závažné psychologické či psychiatrické poruchy, způsobené např. tím, že muži "nemohou" beztrestně projevovat emoce (pláč) a uvolňovat tak přirozeně agresivitu či napětí.

Proč právě rovné příležitosti?

Jde nám o život bez nevhodných genderových stereotypů, který nabízí rovné příležitosti všem. Chceme, aby každý - a hlavně naše děti - měl stejnou šanci rozvíjet se a stát se tím, čím chce, bez ohledu na to, co mu společenské předsudky nalinkovaly. Mezi jednotlivými ženami a jednotlivými muži najdeme prokazatelně mnohem větší rozdíly, než mezi ženami a muži jako skupinami. Totéž platí i o rasových nebo etnických předsudcích. Osobní předpoklady a schopnosti jednotlivých žen, mužů, příslušníků sociálních nebo etnických skupin tak vůbec nemusí odpovídat zavedeným předsudkům, které soudí jednotlivce podle vlastností přiřazovaných stereotypně celé skupině lidí.

Je na čase přestat z pojmů jako je gender, feminismus nebo rovné příležitosti dělat "bubáka". Je třeba začít jim rozumět a umět je používat. Feminismus stále řada lidí spojuje s nebezpečnou ideologií a většina z nich se brání používat toto slovo z obavy před společenskou diskreditací. Hlásíme se k feminismu a chceme odstranit strach z těchto pojmů právě vhledem do problematiky gender a rovných příležitostí, do její historie i současnosti. Chceme, aby se tyto pojmy staly součástí běžného života učitelek, učitelů a dětí.

Téma rovných příležitostí pro muže, ženy, dívky i hochy je jednou z priorit vlády. Rovné příležitosti jsou ustanoveny ve vládním dokumentu "Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen". Problematika rovných příležitostí je také v popředí zájmů politik EU a je prioritou evropských dokumentů. V polovině října 2005 vláda schválila Národní koncepci rodinné politiky. Schválený dokument je prvním materiálem svého druhu a jeho cílem je posílit pozici rodiny v české společnosti, vytvořit všestranně příznivější společenské klima i podmínky pro rodinu a umožnit lidem sloučit profesní a rodičovské role. Dokument obsahuje také kroky, které by měly vést k většímu zapojení otců v rodině, to vše při respektování odlišných zájmů a potřeb různých rodinných typů a členů rodin.

Rok 2007 byl v rámci snah o prosazování rovnosti příležitostí a nediskriminace v celé EU Evropskou Komisí vyhlášen Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny.

Co nabízíme?
  • Přispějeme k výchově generace, která bude schopna vytvořit společnost respektující potřebu rovných příležitostí pro všechny.
  • Vytvoříme praktický a srozumitelný návod, jakým způsobem převést teoretické znalosti problematiky gender a rovných příležitostí do pedagogické praxe. Jde nám o to, aby se poselství genderových studií usadilo v reálném životě nás všech a především našich dětí.
  • Otevřeme s vyučujícími téma genderově senzitivní výchovy a rovných příležitostí ve škole, které je jednou z priorit výše zmíněného vládního dokumentu. V bodu č. 3.7 se píše: "Pokračovat v realizaci vzdělávacích programů pro pedagogy a pedagogické pracovníky v oblasti rovných příležitostí mužů a žen s cílem poskytnout jim účinné postupy k provádění genderově senzitivní výuky."
  • Ověříme a nabídneme způsob, jak genderově senzitivní výchovu a rovné příležitosti praktikovat v jednotlivých předmětech a ve výchově. Tak dostaneme téma gender do povědomí nejmladší generace jako cosi samozřejmého.
  • Odborníci, lektoři a lektorky budou spolu s vyučujícími společně upravovat a ověřovat nové přístupy a metodiku na našich pilotních seminářích. Rovné příležitosti nabízíme také tím, že klademe důraz na informační gramotnost vyučujících a na používání nových technologií ve výuce. Digitální fotoaparát, kamera nebo počítač bohužel stále ještě nejsou ve škole běžnou pomůckou. Děti mnohdy dokáží s těmito technologiemi pracovat lépe než sami vyučující.
  • Kromě pilotních seminářů a konferencí budeme nabízet informace o celém projektu, problematice gender a rovných příležitostí vyučujícím i rodičům na zvláštním serveru. Očekáváme, že se vyučující, rodiče i veřejnost přidají a pomohou nám svými reflexemi, konfrontací a zkušenostmi sestavit fungující metodiku pro novou školu bez předsudků a nevhodných stereotypů.
  • Všem základním školám v Praze nabídneme od poloviny ledna 2006 internetový dvouměsíčník a zpravodaj o problematice gender a rovných příležitostí, o její aplikaci do výuky, a také o probíhajících seminářích a dalších akcích.
Partnerské organizace

Našimi partnerskými organizacemi jsou Partners Czech, o.p.s., Otevřená společnost, o.p.s. a Step by Step Česká republika, o.s. Vedením týmu odborníků, lektorek a lektorů jsme pověřili socioložku Lucii Jarkovskou z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, která je zároveň odbornou garantkou RPPP.

Projekt Rovné příležitosti v pedagogické praxi je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Bližší informace o projektu poskytnou koordinátorky projektu Anna Babanová (774 922 136) a Lenka Vochocová (774 922 137).

Naši partneři

Kontakt

E-mail
info@zabanaprameni.cz
Telefon
774 922 134
Adresa
Žába na prameni o.s.
Žitavského 496
Praha 5 -Zbraslav
156 00

zabka_zapati (1K)

© 2006 Žába na prameni