ŽÁBA NA PRAMENI, o.s.
rozcestník hlavních aktivit a projektů
osvěta, vzdělávání, kulturní aktivity,
vyrovnávání šancí žen a mužů,
rozvoj občanské společnosti

Listujeme ve Stínové zprávě 2008: Nerovné právo 

17. 07. 2008, rubrika: Spolupracujeme
 

Stínovou zprávu v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů 2008 vypracovali odborníci z akademického a neziskového sektoru. Jde o nezávislý, alternativní dokument, který ve třetí kapitole rozebírá, jak si u nás rozumějí právo a rovnost mužů a žen. Nutno bez obalu říci, že v této oblasti je v našich krajích stále aplikováno právo značně nerovné. Zmiňované případy až šokují svou triviálností a ukazují jako nanejvýš aktuální doporučení v relevantních případech monitorovat rozhodování českých soudů a zpřístupňovat rozsudky veřejnosti.

Úroveň právního vědomí se nezlepšuje
Současný neutěšený stav dokládá nejlépe, že zejména zvyšování úrovně právního vědomí jak na úrovni vlády, tak v resortu spravedlnosti probíhá zcela nedostatečným tempem, pokud se zvyšuje vůbec. Stínová zpráva proto na základě získaných poznatků přímo vyzývá představitele všech složek, kteří se podílejí na fungování právního systému, k zamyšlení nad tím, proč všechny demokratické státy světa do svých právních řádů zařazují, a pak i striktně vymáhají zachovávání principu rovného zacházení a zákaz diskriminace zejména s ohledem na zvláště chráněné charakteristiky jako je pohlaví, zdravotní postižení, náboženství či rasa.

Soudu stačilo nepodložené tvrzení zaměstnavatele
V alternativním dokumentu je zmiňován případ ženy, která ve své funkci brala nižší plat (téměř o 200 000 korun ročně) než její předchůdce, tedy muž. Načež soud první instance i Městský soud rozhodly v neprospěch ženy a jako důvod uvedly, že žalobkyně a její předchůdce vykonávali „nesrovnatelně odlišnou práci, co se týče kvality i kvantity“. K rozsudku stačilo soudu toto tvrzení zaměstnavatele, aniž by musel předložit jakékoliv důkazy. Tečku obstaral Nejvyšší soud, který odmítl dovolání z formálních důvodů.
V druhém případě požadovala soudkyně umožnění polovičního úvazku, neboť pečovala o dvě děti do 15 let. Podle Zákoníku práce měl zaměstnavatel povinnost takovou úpravu pracovní doby povolit, což se nestalo. První a druhá instance soudu dokonce rozhodla ve prospěch žalobkyně, ovšem Nejvyšší soud se s rozsudkem neztotožnil a dal za pravdu státní instituci, čímž tuto nepřímou diskriminaci zlegalizoval. Obvodní soud svůj nesouhlas zdůvodňoval provozními důvody (nedostatkem lidí), ovšem bez problémů ve stejné době uvolnil na stáž u vyššího soudu dva muže.

Smutný obrázek: bezmocné právo, bezmocní kontroloři
Ukazuje se, že absence antidiskriminačního zákona v českém právním řádu není pouze porušením povinností ČR jako členského státu EU, ale citelně chybí také při ochraně individuálních práv. Oběti diskriminace tak nemají dostatek možností, kam se obrátit o pomoc. Takže rozhodnutí obecných soudů v diskriminačních kauzách stále poskytuje velmi smutný obrázek. Nejen u nižších soudů, ale dokonce i u Nejvyššího soudu.
Ani v dalších institucích zdaleka není ideální situace. Třeba roční zpráva Státního úřadu inspekce práce (za rok 2006) uvádí, že se její inspektoři setkávají s diskriminací při odměňování, ale nedaří se jim už takové delikty prokazovat a postihovat. Důvodem je prý strach zaměstnanců ze ztráty místa a tedy nedostatek důkazů. Ovšem inspektoři mají přinejmenším právo vyžadovat po zaměstnavatelích všechny relevantní dokumenty a dotazovat se na kontrolované osoby bez přítomnosti dalších svědků. Měli by tedy dosahovat účinnějších výsledků, a proto je závěr ročenky Státního úřadu inspekce práce zklamáním.
Mnohé úřady stále uplatňují vůči rovným příležitostem žen a mužů povrchní přístup. Na některých ministerstvech stačí konstatování, že jimi vydávané právní předpisy nemají rozdílné dopady na ženy a mužů. Je však nejasné, jak k takovému závěru docházejí? Neboť vzdělávání pracovníků úřadů a inspektorátů práce v této oblasti není věnována potřebná péče a často je suplují nevládní organizace.

Ze Stínové zprávy vybral Karel Polanský

Den v triku