ŽÁBA NA PRAMENI, o.s.
rozcestník hlavních aktivit a projektů
osvěta, vzdělávání, kulturní aktivity,
vyrovnávání šancí žen a mužů,
rozvoj občanské společnosti

Reakce Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen Rady vlády ČR pro lidská práva na názor v HN (viz. níže) 

16. 11. 2006, rubrika: Žabí různé
 

Vážený pane šéfredaktore,

obracím se na Vás jako tajemnice Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen, který mě pověřil tlumočením svého stanoviska v níže uvedené věci.

Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen Rady vlády ČR pro lidská práva se seznámil s článkem „Feministická žába na státním prameni“ (autor: Matyáš Zrno) uveřejněným dne 19. října 2006 v Hospodářských novinách a dovoluje si vyjádřit několik poznámek k jeho obsahu.

Výbor v žádném případě nezpochybňuje právo na svobodu slova, ani právo vyjadřovat své názory tiskem či jinými způsoby. Výbor se dále nebude vyjadřovat k oprávněnosti a opodstatněnosti financování konkrétních projektů konkrétní neziskové organice, což mu nepřísluší.

Předmětem znepokojení výboru je skutečnost, že v rámci kritiky jednoho neziskového subjektu byla zpochybněna celá řada konceptů, postupů a aktivit, které (nejen) výbor považuje za základní součást demokratického/humanistického poznání a které úzce souvisí s úctou k lidským právům a základním svobodám.

Zásada rovného zacházení bez ohledu mj. na pohlaví je vyjádřena obecně v Listině základních práv a svobod a konkretizována je jak v dalších zákonech, tak v dokumentech a aktivitách vlády ČR, Evropské unie i OSN. Právě podpora konkrétním postupům k dosahování rovnosti mužů a žen ze strany státu a EU je zcela nezbytná pro úspěšné a konkrétní dosahování cílů stanovených obecně ve zmiňovaných dokumentech.

Překonávání genderových nerovností a stereotypů patří k dlouhodobým cílům České republiky a jsou součástí mezinárodních závazků podle Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, které je Česká republika smluvní stranou. Koncepty, ze kterých vychází (např. genderová socializace, genderové mocenské vztahy, generické maskulinum či genderová dělba práce), jsou součásti základního vzdělání v sociálních vědách (viz např. Giddens: Sociologie, Bourdieu: Nadvláda mužů atd.).

Výbor konstatuje, že postupy určené k dosahování rovnosti mezi ženami a muži nikdy neprohlašovaly rozdíly mezi muži a ženami za neexistující, ba naopak. Tyto postupy a politiky si nekladou za cíl učinit ženy a muže „stejnými“, nýbrž dát jim stejné příležitosti, neboli rovný přístup, a to ve vymezených oblastech.

Argumentaci lidskou přirozeností výbor v souladu se současným stavem našeho poznání považuje za neudržitelnou. Proto se velmi pozastavuje nad tím, že se redakce Hospodářských novin rozhodla dát prostor takto neinformovanému a ideologicky zaujatému autorovi, který v podstatě zpochybňuje humanistická východiska Listiny základních práv a svobod i Ústavy ČR. Výbor zároveň redakci Hospodářských novin konstruktivně nabízí zprostředkování úvodního vzdělávacího semináře do genderové problematiky.

V úctě
Mgr. Lucie Otáhalová
tajemnice Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen

Den v triku